Php fopen utf 8

Php fopen utf 8

� �� ���� ������, ��� � ����� �� ���. � ������� ���������� ����� �� ���� ������. ����� � ��������� ����������, ��� ������������ ����� ������, ����� � ��������� ��� � ���� (.html), ��� ��������. � �������� iconv � ��������� ������ �������, �� � ������ �� �������, ��� � ������ ������� ��� ������� ���������, �������� �������, � ��� ���� �� ����� ������ ��������. � �����������, ��� �� ������� �� �� ��� UTF-8, ���� �� ������������ ���������. ������� ������� ������ ��� ������ �����.

�������� ���� HTML �������� ���.

������� �� �� ��� ���:

���� � �����, ��� ���

�������������:

�����������, ������ �������� ��� � ���, ��� Apache ����������� ���������� �����. ����������

� ���� .htaccess ����� ��� ���������. ���� ��������� ������� � �� ������� ����, � ���-��� �����.

�������

��������: ��������� ���� ������ ����� �� �������� ���������, ������� ��� ����� ������ ����������� ������ ��� ����������

� �����������, ��� ��� ������� �� �� ��� UTF-8

���, ������ �����, ���� ��������, ����� ��� ���� ������ �� �����������? �� ���������� ��������� �������� � ��������� ���������� ��� ���� ������, �������, ���������� � ����� �������.

���� �� � ������� ������������, � �� ������, ��� ���� ������� � MySQL, � ��� ��� ��������� ���������� MySQL ��� ���� ������ / ������� / ������� ������ ���� UTF8_general_ci ?

������ �� �����-�� ������� MySQL UTF8 �� ����� ���� �� �������� UTF8, ��������� �� ������ ���� ������ � 3 �����, � �� � 4 �����, ������� �� ����� ������� ��� ������ �������� UTF-8, ��. UTF-8 ��������� .

������� ��� ����� ����������� ������ �������, ������� �� MySQL � �������� ��� � UTF8_ � UTF8mb4_ (����������: � MySQL 5.5.3) ������� �������� UTF8_multibyte_4, ������� ���������� ���� ������ �������� UTF-8.

�����, ���� �� ���������� �����-���� ������ � PHP ��� �������� ������, ������ � ����, ��� �� ������ ������������ mb_ PHP ������� ��� ������������� ���������.

�, �������, ��� ����� ������� ����� �������� ����������� ��� ���� ������, �� ��������� � ������� �������� �� ���������, ��� ��� ��� ����� ��������� �� ���� UTF8mb4, �, �������������, �� ������ ����� ���������� ������ � ���� ������, �� ����� ��� ������ ���������������� ��� 3-������ UTF8, � ����� �������������� PHP ��� 4-������ UTF8 �� ������ �����.

�������, ��� �������, � ���� ���� �� �� MySQL, ����� ��� �����, ��� ��� �����!

Читайте также:  Лучшие планшеты для просмотра видео

��� $file_handle �������� ������� ���� ������ if ��������, ������� ����� ��������, ������ ���� ���� �� ����������.

��� iconv ����� ������ �� �����, ����������� �� �utf-8� � er, �utf-8�. ����������� �������� �������� ������ ��������� � ������� ��� ��������, ����� ������ ���������, ������� ������ ������������� �� �������� � ������������� / ������ ��� �� ��������� �������, ��� ����� ����� ��� ��� ����� � ������� �������, ��� ��� �����.

������ �������

����������� ���� �� ����� ���� ����� �����. HTML ������ ����� ������ ,

��� iconv ����� �� ����� ���� ����������, �, ���� �� ����� � ���, ��� �� ��������� ���� ������� � ������� UTF-8, � ���� ��� �������������.

�� ������ ��������� ����� �������� ������ ���������� � ����� ������. ���� ���� ������ ����� ���� ������������ � UTF-8, �� ���������� ����� ���� � ������ ������ ��������.

�� ������� �� ��� ����� �� ��������, �� ��� �������� ����������� ��������� ���������� ��������� ����� 11(!) ������.
���� ������� ������������, ���� �����-�� �� �������� � .htaccess �������� �� ����� ������ 500, ��� ������, ��� ������� �������� ������ ���� �������� �� �������. � ����� ������ ��������� ��� ����, ��� � ��� UTF-8 � � ������ ���� ���������� � ������� ��������.
� ��� ���, ��� ����� �� ��� �������� � ��������� �� Ajax: Ajax �������� � ��������� UTF-8.

������� �1: ��������� � HTML ������� � ���� ������ ��������, ����� �������, ��� �� ����� ������������ ��� , ��� ��� �� ��� �� ��� � ��������� ����� ��������� ��� �������������, ��������� ���:

������� �2: ��������� ��������� ��� PHP � ������ �����, ��� ����� ��� ���������� ��������� ��������� �������� header(). ���������� ��� � ����� ������ ������ ����� (��������� � ����� ������), ����� ����� �������� ������ ������ ������:

������� �3: ��������� ��� ����������� � � �� MySQL. ��������������� ����� ����������� � �� � ������ �� (mysql_connect, mysql_select_db). ���� � ��� ������ mysql:

��� ���������� ������ mysqli:

������� �4: ��������� � .htaccess:

������� �5: ��������� ��� ���������� mb, ������� � ������ php 5.4 ����� �� ���������, ��� ��� �� ��������� ����� �������������� ������ UTF-8. �� � ���� ����������� � � ����� .htaccess:

���� � ����� PHP, ��� � ����� �������� ���� � �� �� ��������:

Читайте также:  Санитары подземелий редактор инвентаря

������� �6: ��� ���������� ������ (����������� ����!) ������� ��������� UTF-8 without BOM, ���������, without BOM — ��� ����������� ���������, � ��������� ������ ��� ���� �� ����� �������� ��� ����. ��� ���, ��� ���������� ������� ���������� DreamWeaver:
Modify => Page Properties => Title/Encoding � ���������� "Encoding: UTF-8", ����� ���� �������� ReLoad, ������� ������� � BOM "Include Unicode Signature (BOM)". Apply + OK.
����������� => �������� �������� => ���������/��������� � ���������� ��������� UTF-8. �������� "�������������", ������ ������� � ���������� ������ ��������� (BOM). ��������� � OK.

������� �7: ���� �� ������ ������ �����-�� �� ������� ��� ����� �� �������� ��� � �� — ��� ���������� �����������. ���� � ���, ��� ������ � ����� ��������� ������������ ���� ����� ��� ��� ������� ��������, � � ������ — ������. ������ ������� ���������� ��� ���� �����������, ���� ��������������. ����������� ��������� ����� ����������� ��������� ����� �� ����� ��������� � ������. �� ���� ����������� ������������� � �������� ����� ��������.

������� �8: ���� ����������, ����� ����� �������� � ��� �� �������� � ������� ����� � ������ ���������. ����� �� PHP ���� ������� ������� ��� �������� �� ����� ��������� � ������:

������� �9: ��� ��������� ������� strlen, substr, ���������� ������������ �� ������� �� ���������� mb_, � ������: mb_strlen, mb_substr, �� ���� � ������� ���������� mb_ .

������� �10: ��� ������ � ����������� ����������� ���������� ��������� ����������� u . ��� ������������ ��������!

������� �11: ��� CSS ������ ����������� ��������� ���:

� ���������� �����, ��� ������� � ��������� WIN-1251 ������� �� 1 �����, �� ���� 8 ���, � � ���� ������� � ��������� UTF-8 ������� ����� �������� �� 1 �� 4 ����, �� ���� � ���, ��� ��������� UTF-8 ��������� ��������� ������������� �����, ��� ��� ��� ������������ � ���� ������� � ��� ������������.
���� ����������� ������� ����� � ��������� UTF-8 �������� 2 �����, ������ ������� �� 1 ������ ������� strlen ���������� ����� 2, �� ���� 2 �����, � mb_strlen ���������� ��� ���������� ����� � 1 ������.

� ��������� fopen () ��� �������� ������ � ������� ������ �� ������ ����� ������������. � ����������� ������� ���� ����� ����������. � ���� ������ ����� ������ �� ����� ����������, ��, ������, ��� �� ����� ���������� ���������, � ��� �� (Windows 10) ���������� ���-�� ����� ����� � �� � оси�.txt�.

Читайте также:  Конвертировать изображение в документ

Windows ���������� UTF-16, ������� � ��������� ������������� ��������� ����������, ��� ��� �������� � UTF-16, �� � ������� ������ ��� ������������� fopen, fwrite � fclose.

��� ������, ��� Windows � NTFS ���������� UTF-16 ��� ���� ������, ������� �� ������ ������ � ���������� ����� � ��������� Unicode � �� �����.

������ ��� ����� ������� ��������������� �������, ����� ������������ Unicode: _wfopen() (C runtime) ��� CreateFileW() (Windows API). ��. ����� ��������� �������� ������� ������ � NTFS, ����������� ���? ,

PHP fopen() �� �������� �� ���� �� ���� �������, �� ���������� ������� ������ ANSI fopen() , ���������, ��-��������, PHP �� ������������� � ���������� _UNICODE ������� �������� � �������������� fopen() � _wfopen() � �. �. (��. ����� ��� ������� ���� �� PHP, ������� ����� ������� Unicode � ����� �����? � glob () �� ����� ����� ����� ������ � ������������� ��������� � Windows? ).

���� ��������� ��������� ��������� �������.

���� ������

������� ��� ���� ������: ������� ��� Unicode � ������� � ����������� ��������� ���� ������� � �������� ����� �����.

��������������

�� ����� ������ ������������ �������������� (��� ��������� � PHP: ��� ������� ����� ������ Unicode ), ��� ������� ������� Unicode, ������� ���������� � ������� ������ �������� � �������� ���������. ��. Php.net/iconv :

�������� ��������, ��� ��� ����� ������� ���������, ��������� ��������� ������ �������� ������� ����� ���� ����������������� � ���� � �� �� ������������������ �������� ANSI.

������� �����������

������ �����������, ��� �������� � ������� ��� ������������ ������� �������� ������� � PHP, ��������� ������ UTF-8? , �������� urlencode ��� ����� (�������� ��������, ��� �� �� ������ �������� ���������� ���������������� ���� � �������� �������, ��� ���, �� ���������� ������������� �������������� ��������� �����):

�������������� PHP � ���������� Windows Unicode

���� ���� �������� ���� ������� � ���, ����� ���������� ����� � ������� Unicode ��� ��������� ������-���� ����, ��� �������� �������������� PHP �������������� � Windows � �������������� ��������� _UNICODE � ����������� Microsoft, � ��������, ��� ��� ���������. ��������, ���.

�������� ��������������: WFIO

� �������� ������������ �� ������ ������������ ����������� � ���, ��� ������� ���� �� PHP, ������� ����� ��������� ������� � ����� �����? � ������������ ���������� WFIO , � ���������� � ������ ����� �������� wfio:// .

Ссылка на основную публикацию
Kweller x 1800 инструкция
Как и многие другие владельцы устройств (цифровой фотоаппарат, радиотелефон, аппарат измерения давления, пульты управления, …), которые в качестве элементов питания...
Firefox защита от отслеживания
Firefox станет блокировать отслеживающие модули по умолчанию, что согласно Mozilla, также должно положительно сказаться на производительности. Впервые о новой функции...
Firefox сохранить открытые вкладки в файл
Во время интернет-серфинга возникает необходимости в большом количестве вкладок, поэтому их потеря может больно ударить по виртуальному путешественнику. Сегодня мы...
Lenovo k6 note видео обзор
Мобильный телефон Lenovo K6 Note Мобильный телефон Lenovo K6 Note отзывы Отличная батарея. Все работает из коробки. Очень удобные настройки,...
Adblock detector