Тес 12 3 нт схема

Тес 12 3 нт схема

Двата стабилизирани токоизправителя са изпълнени по една и съща принципна схема с разлика в параметрите на трансформаторите според изходния ток, който е съответно 3А за ТЕС-12-3-НТ и 5А за ТЕС-13-5-НТ.

Предназначени са за захранване на радиостанция от типа "ЛЕН-Б" с постоянно напрежение 12 волта. Изправителят се захранва от мрежа с променливо напрежение 220V / 50Hz.

Стабилизираният токоизправител е монтиран в лят алуминиев корпус, който се използва и за радиостанция "ЛЕН-Б". На лицевия панел са разположени:

— превключвател за вкл. на напрежение от мрежата
— стопяеми предпазители
— светлинен индикатор за включено положение (светодиод)
— клеми за стабилизирано напрежение 12V.

Стабилизираният токоизправител се състои от следните блокове:
— мрежов трансформатор
— изправител
— електронен стабилизатор
— блок за защита

Мрежовото напрежение постъпва на понижаващия трансформатор, а от него — на изправителя. Постоянното напрежение от изхода на изправителя се подава на електронния компенсационен стабилизатор с "тригерно действие". Токът в товара протича през схемата за защита, която сработва при превишаване на изходния ток над 3А (5А съотв. за ТЕС-13-5). Схемата за защита изработва импулс, превключващ стабилизатора в състояние, при което на изхода отсъства напрежение. Състоянието е стабилно и стабилизаторът може да остане така неограничено време. За възстановяване на изходното напрежение след отстраняване на претоварването в изхода е необходимо стабилизаторът да се изключи и да се включи отново.

Светлинният индикатор (светодиод) показва наличието на стабилизирано напрежение в изхода.


Стабилизиран токоизправител ТЕС 12-3-НТ / ТЕС 13-5-НТ [zip,gif,spl7][61kb]

Описание на принципната схема:

Стабилизаторът работи по следния начин: Пониженото напрежение от трансформатора Тр1 се изправя по двуполупериодна схема, изпълнена с диодите Д1, Д2 и се подава на стабилизатора. Транзисторите Т3 и Т4 изпълняват роля на регулиращи елементи. Управляващ елемент се явява транзисторът Т2. Неговият преход база-емитер е включен в диагонала на моста, състоящ се от следните елементи: R9, R10, R11, R7 и Д4. Товарът е включен в другия диагонал на моста. При нормален режим на работа на стабилизатора, колебанието на напрежението в товара предизвиква появяване на напрежение в диагонала на моста, в който е включен транзистора Т2. Полярността на изменението на това напрежение съответства на отрицателна обратна връзка, при което изходното напрежение възстановява своята първоначална стойност. При късо съединение, напрежението в изхода е нула, ток през диода Д4 престава да тече, което е равнозначно на прекъсване на веригата в образуваното рамо на моста. В резултат на това транзистора Т2 се запушва. Това води до запушване на транзисторите Т3 и Т4. Състоянието на схемата е устойчиво. Веригата R8, C4 е предназначена за първоначално запускане на стабилизатора. Диодът Д5 отделя веригата на запускане от изходната верига на стабилизатора.

Читайте также:  Как вернуть окно слои в фотошопе

ТЕС 12-3-НТ се използва от LZ2VDK, a ТЕС 13-5-НТ — от LZ2XYZ.

Двата стабилизирани токоизправителя са изпълнени по една и съща принципна схема с разлика в параметрите на трансформаторите според изходния ток, който е съответно 3А за ТЕС-12-3-НТ и 5А за ТЕС-13-5-НТ.

Предназначени са за захранване на радиостанция от типа "ЛЕН-Б" с постоянно напрежение 12 волта. Изправителят се захранва от мрежа с променливо напрежение 220V / 50Hz.

Стабилизираният токоизправител е монтиран в лят алуминиев корпус, който се използва и за радиостанция "ЛЕН-Б". На лицевия панел са разположени:

— превключвател за вкл. на напрежение от мрежата
— стопяеми предпазители
— светлинен индикатор за включено положение (светодиод)
— клеми за стабилизирано напрежение 12V.

Стабилизираният токоизправител се състои от следните блокове:
— мрежов трансформатор
— изправител
— електронен стабилизатор
— блок за защита

Мрежовото напрежение постъпва на понижаващия трансформатор, а от него — на изправителя. Постоянното напрежение от изхода на изправителя се подава на електронния компенсационен стабилизатор с "тригерно действие". Токът в товара протича през схемата за защита, която сработва при превишаване на изходния ток над 3А (5А съотв. за ТЕС-13-5). Схемата за защита изработва импулс, превключващ стабилизатора в състояние, при което на изхода отсъства напрежение. Състоянието е стабилно и стабилизаторът може да остане така неограничено време. За възстановяване на изходното напрежение след отстраняване на претоварването в изхода е необходимо стабилизаторът да се изключи и да се включи отново.

Светлинният индикатор (светодиод) показва наличието на стабилизирано напрежение в изхода.


Стабилизиран токоизправител ТЕС 12-3-НТ / ТЕС 13-5-НТ [zip,gif,spl7][61kb]

Описание на принципната схема:

Стабилизаторът работи по следния начин: Пониженото напрежение от трансформатора Тр1 се изправя по двуполупериодна схема, изпълнена с диодите Д1, Д2 и се подава на стабилизатора. Транзисторите Т3 и Т4 изпълняват роля на регулиращи елементи. Управляващ елемент се явява транзисторът Т2. Неговият преход база-емитер е включен в диагонала на моста, състоящ се от следните елементи: R9, R10, R11, R7 и Д4. Товарът е включен в другия диагонал на моста. При нормален режим на работа на стабилизатора, колебанието на напрежението в товара предизвиква появяване на напрежение в диагонала на моста, в който е включен транзистора Т2. Полярността на изменението на това напрежение съответства на отрицателна обратна връзка, при което изходното напрежение възстановява своята първоначална стойност. При късо съединение, напрежението в изхода е нула, ток през диода Д4 престава да тече, което е равнозначно на прекъсване на веригата в образуваното рамо на моста. В резултат на това транзистора Т2 се запушва. Това води до запушване на транзисторите Т3 и Т4. Състоянието на схемата е устойчиво. Веригата R8, C4 е предназначена за първоначално запускане на стабилизатора. Диодът Д5 отделя веригата на запускане от изходната верига на стабилизатора.

Читайте также:  Ремонт ауд нет тест ответы

ТЕС 12-3-НТ се използва от LZ2VDK, a ТЕС 13-5-НТ — от LZ2XYZ.

Есть у Кузьмича один передатчик, питается он напряжением 15 В от болгарского источника питания радиостанций "Лен" — всем известного ТЕС-12-3-НТ. Ток потребления передатчика 2 А, БП рассчитан на трехамперную нагрузку. И все бы ничего, но в длительном режиме работы этому источнику питания трудновато — греется, несмотря на массивный алюминиевый корпус. Выход — надо строить новый.

Итак, параметры нового БП должны быть такими: напряжение — 15 В, номинальный ток — 4 А, защита от КЗ, принудительный обдув приветствуются.

Основа любого трансформаторного БП — конечно же трансформатор. Под ТН-60 не нашлось корпуса (хотелось запихать все в корпус из-под старого ATX блока питания). Следующий вариант — старый броневой ТПП-272-220-50 или тороидальный ТТП-60 16,5 В 4,2 А от фирмы "Торел". Первый найти не удалось, а вот второй без проблем можно купить.

Второй вопрос — схема стабилизации выходного напряжения. В интернете их уйма. Очень советую в качестве мощного выходного транзистора использовать TIP35 (TIP36), регулировать и стабилизировать можно тем же LM317.

Но зачем строить велосипед, если все уже и так готово. Выручила имеющаяся плата стабилизатора от того же ТЕС-12-3-НТ, валявшаяся долгое время без дела. Но для начала разберемся со схемой.

Напряжение сети поступает на понижающий трансформатор Тр1, далее пониженное напряжение выпрямляется по двухполупериодной схеме, выполненной на диодах Д1 и Д2 , и подается на стабилизатор компенсационного типа с "триггерным" действием. Транзисторы ТЗ и Т4 являются регулирующим элементом. Управляющий элемент — транзистор Т2. Схема защиты от перегрузки выполнена с помощью геркона. По его обмотке протекает ток нагрузки. Когда ток достигнет заданного значения, геркон замыкается, открывая транзистор Т1. При открывании транзистора Т1 регулирующие транзисторы ТЗ и Т4 закрываются и выходное напряжение становится равным нулю. В этом состоянии стабилизатор может пребывать неограниченное время. Для восстановления напряжения на выходе стабилизатора необходимо выключить его тумблером «выкл», устранить причину перегрузки и снова включить. Светодиод Д6 предназначен для индикации состояния выпрямителя. Диод светит при наличии напряжения на выходе стабилизатора. При выключенном выпрямителе или после срабатывания защиты диод не светит.

Читайте также:  Как перевести jpg в векторный формат

Из схемы выпилен (в прямом смысле этого слова) выпрямитель со средней точкой. Давно прошли те времена, когда полупроводники были дороже меди. Сейчас, к сожалению, наоборот. Или к счастью. Да и плата слишком длинная, не помещается в корпус. Установлен готовый мост типа GBU25M, крепится на радиатор HS183-100. Хотя по даташиту написано, что 5 ампер выпрямляет и без охлаждения, а надо всего 4. Но лишним не будет. Транзистор T4 в оригинале ставится либо KD605, либо 2N3055. Ничего подобного не было, поэтому подобран аналог — КТ819Г. По-хорошему надо взять КТ819ГМ в металле, но ставить в таком корпусе его некуда, поэтому берем в пластмассе (ТО-220). Конечно же на все тот же радиатор с принудительным обдувом. К конденсатору C1 добавлен еще один такой же. С5 из платы стабилизатора пришлось изъять (на фото еще на месте, заменен на тот, что пониже, но все равно высокий) и перенести на плату-основание — слишком большая толщина, а корпус и без того маленький. Трансформатор, радиатор с мостом и транзистором, плата стабилизатора, конденсаторы C1 и пара других деталей смонтированы на плате-основании из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (с дорожками). Размеры как у оригинального импульсного БП — 110×145 мм. На всякий случай — чертежи двух вариантов печатной платы в формате SprintLayout5.

Плата установлена в корпусе от компьютерного блока питания. Содержимое корпуса охлаждается вентилятором, питающимся через балластное сопротивление мощностью 2 ватта (номинал подбирается по необходимой производительности).

Итог:

При токе нагрузки 3 А сильно греется радиатор, несмотря на интенсивный обдув (возможно, из-за неудачной компоновки и все-таки малой площади). Поэтому вентилятор подключен напрямую к выходу блока питания без балластного сопротивления. Выпрямленное напряжение на входе стабилизатора составило 21,5 В, емкость С1 равна 2*4700 мкФ.

Ссылка на основную публикацию
Тарифы мтс смарт 400 руб
С того момента как тариф «Смарт» стал доступен для активации, он претерпел множество изменений. Они касаются размера абонентской платы, количества...
Сталкер зов припяти лучшее оружие в игре
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 4,260 уникальных посетителей 105 добавили в избранное "Уникальная модель пистолета СИП-т М200. Была выпущена малой партией...
Сталкер зов припяти много оружия
Для Всех любителей отличного отечественного шутера S.T.A.L.K.E.R.Зов Припяти представлен новый Оружейный мод Автоматы Штурмовые винтовки:1. АК-472. АКS-47 тактический3. АК-113 "Монгол"4....
Тарифы ростелекома на домашний интернет
Полный список актуальных тарифов Ростелеком для города Москва. Подключай тарифы Rostelecom в Москве бесплатно и пользуйся качественными услугами интернета и...
Adblock detector